Ana SayfaMucize DualarEmir Sultan Dilek Duası – Dilek ve Dualar

Emir Sultan Dilek Duası – Dilek ve Dualar

Emir Sultan dilek duası son zamanlarda yeniden popüler hale gelmiştir. İnançlı kimseler Emir Sultanın dilek duasıyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki iki duanın Emir Sultan dilek duası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır:

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûlû râinâ ve kûlûnzurnâ vesmeû ve lil kâfirîne azâbun elîm. Mâ yeveddullezîne keferû min ehlil kitâbi ve lel muşrikîne en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum vallâhu yahtassu bi rahmetihî men yeşâu, vallâhu zul fadlil azîm. Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne’ti bi hayrin minhâ ev mislihâ e lem ta’lem ennallâhe alâ kulli şey’in kadîr.
  • E lem ta’lem ennellâhe lehu mulkus semâvâti vel ard, ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Em turîdûne en tes’elû resûlekum kemâ suile mûsâ min kabl(kablu), ve men yetebeddelil kufra bil îmâni fe kad dalle sevâes sebîl. Vedde kesîrun min ehlil kitâbi lev yeruddûnekum min ba’di îmânikum kuffârâ, haseden min indi enfusihim min ba’di mâ tebeyyene lehumul hakk, fa’fû vasfehû hattâ ye’tiyallâhu bi emrih(emrihî), innallâhe alâ kulli şey’in kadîr.

İstenen Şeyin Gerçekleşmesi İçin Dua

İstenen şeyin gerçekleşmesi için dua etmek bir Müslümanın elinden geleni yaptıktan sonra son olarak yapması gereken şeydir. İstenen şey her ne ise gerçekleşmesi için aşağıdaki duaları okumak önemlidir. Şayet kişi gönülden istiyorsa Yüce Allah o kişinin duasını kabul ederek istediğini ona verecektir. Aşağıdaki duaları her gün okumaya özen göstermek tavsiye edilir.

  • Ve ekîmus salâte ve âtûz zekât, ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâh innallâhe bi mâ ta’melûne basîr. Ve kâlû len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasâr, tilke emâniyyuhum kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn. Belâ men esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun fe lehû ecruhu inde rabbihî, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
  • Ve kâletil yahûdu leysetin nasârâ alâ şey’ ve kâletin nasârâ leysetil yahûdu alâ şey’in ve hum yetlûnel kitâb, kezâlike kâlellezine lâ ya’lemûne misle kavlihim, fallâhu yahkumu beynehum yevmel kıyâmeti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. Ve men azlemu mimmen menea mesâcidallâhi en yuzkere fîhesmuhu ve seâ fî harâbihâ ulâike mâ kâne lehum en yedhulûhâ illâ hâifîn lehum fîd dunyâ hızyun ve lehum fîl âhireti azâbun azîm.

Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Peygamber Efendimizin dilek duası pek çok kaynakta da görülebileceği üzere aşağıdaki şekildedir. İslam alimlerine göre Peygamber Efendimiz bir şey istediğinde her seferde aşağıdaki duaları ettiği ifade edilmektedir.

  • Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh innallâhe vâsiun alîm. Ve kâlûttehazellâhu veleden, subhâneh, bel lehu mâ fîs semâvâti vel ard, kullun lehu kânitûn. Bedîus semâvâti vel ard, ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Ve kâlellezîne lâ ya’lemûne lev lâ yukellimunâllâhu ev te’tînâ âyeh, kezâlike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim, teşâbehet kulûbuhum, kad beyyennal âyâti li kavmin yûkınûn.
  • İnnâ erselnâke bil hakkı beşîren ve nezîren, ve lâ tus’elu an ashâbil cahîm. Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Ellezîne âteynâhumul kitâbe yetlûnehu hakka tilâvetih ulâike yu’minûne bih, ve men yekfur bihî fe ulâike humul hâsirûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın