Ana SayfaMucize Dualarİstenmeyen Gebelik İçin Dua

İstenmeyen Gebelik İçin Dua

İstenmeyen gebelik için dua ederek Yüce Allah’ın da izniyle büyük bir hatadan dönüş yapılabilmektedir. Fakat bu noktada gebeliğin oluşumu önlendikten sonra bir daha aynı hataya düşmemek önemlidir. Bu kapsamda istenmeyen bir gebelik içerisinde olan kadın ve erkeğin aşağıdaki duaları ederek tövbe etmesi gereklidir.

  • İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehu kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim ve kad enzelnâ âyâtin beyyinâtin, ve lil kâfirîne azâbun muhîn. Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yunebbiuhum bi mâ amilû, ahsâhullâhu ve nesûhu, vallâhu alâ kulli şey’in şehîd.
  • E lem tera ennallâhe ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve râbiuhum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksera illâ huve meahum eyne mâ kânû, summe yunebbiuhum bi mâ amilû yevmel kıyâmeti, innallâhe bi kulli şey’in alîm.
  • E lem tera ilâllezîne nuhû anin necvâ summe yeûdûne li mâ nuhû anhu ve yetenâcevne bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûli, ve izâ câûke hayyevke bi mâ lem yuhayyike bihillâhu, ve yekûlûne fî enfusihim lev lâ yuazzibunâllâhu bi mâ nekûlu, hasbuhum cehennem, yaslevnehâ, fe bi’sel masîr.

İstenmeyen Gebeliği Sonlandıran Dualar

İstenmeyen gebeliği sonlandıran dualar İslam alimlerine en sık sorulan sorular arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda gebeliği sonlandırmak için farklı yöntemlere başvurmadan önce Yüce Allah’ın rızasını aşağıdaki dualarla almak mümkündür:                                                                                                

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû iza tenâceytum fe lâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûli ve tenâcev bil birri vet takvâ, vettekûllâhellezî ileyhi tuhşerûn. İnnemân necvâ mineş şeytâni li yahzunellezîne âmenû ve leyse bi dârrihim şey’en illâ bi iznillâh, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ kîle lekum tefessehû fîl mecâlisi fefsehû yefsehıllâhu lekum, ve izâ kîlenşuzû fenşuzû yerfeillâhullezîne âmenû minkum vellezîne ûtûl ilme deracât, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nâceytumur resûle fe kaddimû beyne yedey necvâkum sadakaten, zâlike hayrun lekum ve athar(atharu), fe in lem tecidû fe innellâhe gafûrun rahîm.

Bebek Yapmadan Önce Okunacak Dualar

Bebek yapmadan önce okunacak dualar sayesinde hayırlı ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek mümkün hale geliyor. Bu dualar yalnızca anne ve baba tarafından değil doğacak olan bebeğin tüm yakınları tarafından okunabiliyor. İslam alimleri tarafından sıkça tavsiye edilen bu dualar sayesinde hayırlı bir doğum meydana getiriliyor.

  • E eşfaktum en tukaddimû beyne yedey necvâkum sadakâtin, fe iz lem tef’alû ve tâballâhu aleykum, fe ekîmûs salâte ve âtûz zekâte ve etîûllâhe ve resûlehu, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn. E lem tera ilâllezîne tevellev kavmen gadıballâhu aleyhim, mâ hum minkum ve lâ minhum ve yahlifûne alâl kezibi ve hum ya’lemûn. Eaddallâhu lehum azâben şedîdâ, innehum sâe mâ kânû ya’melûn.
  • İttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâhi fe lehum azâbun muhîn. Len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum min allâhi şey’â, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yahlifûne lehu kemâ yahlifûne lekum ve yahsebûne ennehum alâ şey’in, e lâ innehum humul kâzibûn.
  • İstahveze aleyhimuş şeytânu fe ensâhum zikrallâh, ulâike hizbuş şeytân, e lâ inne hizbeş şeytâni humul hâsirûn. İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehû ulâike fîl ezellîn. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın