Ana SayfaMucize DualarOkudum ve Zengin Oldum

Okudum ve Zengin Oldum

Okudum ve zengin oldum diyenler tarafından en sık okunan dualar aşağıdakiler gibidir. Bu duaların ortak özelliklerinden birisi rızık bolluğu nasip eylemesidir. İçten bir şekilde okunduğunda Yüce Allah’ın da izniyle okuyan kişinin rızkı artar. Bu da zengin olunmasına yol açar. Duaların okunuşu şöyledir:

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh, innallâhe semîun alîm. Ya eyyuhâllezîne âmenû lâ terfeû asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavli ke cehri ba’dıkum li ba’dın en tahbeta a’mâlukum ve entum lâ teş’urûn. İnnellezîne yeguddûne asvâtehum inde resûlillâhi ulâikellezînemtehanallâhu kulûbehum lit takvâ lehum magfiratun ve ecrun azîm. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum lâ ya’kılûn.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn. Va’lemû enne fîkum resûlallâh, lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrahe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân, ulâike humur râşidûn. Fadlen minallâhi ve ni’meten, vallâhu alîmun hakîm.

Hangi Duayla Zengin Olunur?

Hangi duayla zengin olunur sorusu uzun yıllardır en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. Zengin olunmasına vesile olunan dualar genel itibarıyla aşağıdaki gibidir. Yüce Allah’a el açmak suretiyle her gün bu duaları okuyan kişiler Allah’ın sonsuz rızıklarıyla ödüllendirilir.

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayran minhum ve lâ nisâun min nisâin asâ en yekunne hayran minhunne, ve lâ telmizû enfusekum ve lâ tenâbezû bil elkâb, bi’sel ismul fusûku ba’del îmân, ve men lem yetub, fe ulâike humuz zâlimûn. Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba’daz zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ, e yuhıbbu ehadukum en ye’kule lahme ahîhi meyten fe kerihtumûhu, vettekullâhe, innallâhe tevvâbun rahîmun.
  • Yâ eyyuhân nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cealnâkum şuûben ve kabâile li teârafû, inne ekramekum indallâhi etkâkum, innallâhe alîmun habîr. Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â, innallâhe gafûrun rahîm. İnnemâl mu’minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî summe lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh, ulâike humus sâdikûn.

Bolluk Bereket İçin Hangi Dua Okunur?

Bolluk bereket için hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Bolluk, bereket ve rızık sahibi olmak için okunması gereken dualar aşağıdaki gibidir. Bu dualarla birlikte Yüce Allah tarafından bir daha hiç yoksulluk yüzü gösterilmez.

  • Kul e tuallimûnallâhe bi dînikum vallâhu ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, vallâhu bi kulli şey’in alîm. Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sâdikîn. İnnallâhe ya’lemu gaybes semâvâti vel ard(ardı), vallâhu basîrun bimâ ta’melûn.
  • Rızkan lil ibâdi ve ahyeynâ bihî beldeten meytâ, kezâlikel hurûcu. Kezzebet kablehum kavmu nûhın ve ashâbur ressi ve semûdu. Ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtın. Ve ashâbul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaîdi. İz yetelakkâl mutelakkîyâni anil yemîni ve aniş şimâli kaîdun. Mâ yelfızu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun atîdun.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın