Ana SayfaMucize DualarOlağanüstü Sırlı Dualar – Duaların Gizemi

Olağanüstü Sırlı Dualar – Duaların Gizemi

Olağanüstü sırlı dualar sayesinde Yüce Allah’ın da izniyle inançlı kimseler kalplerinden geçen şeyleri elde edebilmektedir. Birbirinden farklı sır ve mucizeleri olduğu bilinen dualar aşağıdaki gibidir. Her bir duayı 3’er kez okumak gereklidir.

  • Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercûllâhe vel yevmel âhıra ve zekerallâhe kesîrâ. Ve lemmâ raal mu’minûnel ahzâbe kâlû hâzâ mâ vaadenâllâhu ve resûluhu ve sadakallâhu ve resûluhu ve mâ zâdehum illâ îmânen ve teslîmâ.
  • Minel mu’minîne ricâlun sadakû mâ âhedûllahe aleyhi, fe minhum men kadâ nahbehu ve minhum men yentezırû ve mâ beddelû tebdîlâ. Li yecziyallâhus sâdıkîne bi sıdkıhım ve yuazzibel munâfıkîne in şâe ev yetûbe aleyhim, innallâhe kâne gafûran rahîmâ.
  • Ve raddallâhullezîne keferû bi gayzıhim lem yenâlû hayrâ, ve kefallâhul mu’minînel kıtâl, ve kânallâhu kaviyyen azîzâ. Ve enzelellezîne zâherûhum min ehlil kitâbi min sayâsîhım ve kazefe fî kulûbihimur ru’be feriykan taktulûne ve te’sirûne ferîkâ.

Ne İstersen İste Kabul Olan Dua

Ne istersen iste kabul olan dua son zamanlarda İslam alimlerine çokça kez sorulmaktadır. Bu soruya İslam alimleri tarafından verilen yanıtlar ise genel itibarıyla aşağıdaki üç dua etrafında şekillenir. Ne istersen iste kabul olan dua aşağıdaki gibidir:

  • Yâ eyyuhân nebiyyu kul li ezvâcike in kuntunne turidnel hayâted dunyâ ve ziynetehâ fe teâleyne umetti’kunne ve userrihkunne serâhan cemîlâ. Ve in kuntunne turidnallâhe ve resûlehu ved dâral âhırate fe innallâhe eadde lil muhsinâti minkunne ecran azîmâ.
  • Yâ nisâen nebiyyi men ye’ti min kunne bi fâhışetin mubeyyinetin yudâaf lehâl azâbu dı’feyni, ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Ve men yaknut min kunne lillâhi ve resûlihi ve ta’mel sâlihan nu’tihâ ecrahâ merrateyni ve a’tednâ lehâ rızkan kerîmâ.
  • Yâ nisâen nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai inittekaytunne fe lâ tahda’ne bil kavli fe yatmaallezî fî kalbihî maradun ve kulne kavlen ma’rûfâ. Ve karne fî buyûtikunne ve lâ teberrecne teberrucel câhiliyyetil ûlâ ve ekımnes salâte ve âtînez zekâte ve atı’nallâhe ve resûlehu, innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ.

Bir Şeyi Çok İsteyince Okunacak Dualar

Bir şeyi çok isteyince okunacak dualar son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulmaya ve araştırılmaya devam ediyor. İnançlı kimseler aşağıdaki iki duayı okuyarak istedikleri her şeyi elde edebilir. Bunun için Yüce Allah’a el açmak ve aşağıdaki duaları düzenli okumak yeterlidir:

  • Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeti, innallâhe kâne latîfen habîrâ. İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu’minîne vel mu’minâti vel kânitîne vel kânitâti ves sâdikîne ves sâdikâti ves sâbirîne ves sâbirâti vel hâşiîne vel hâşiâti vel mutesaddikîne vel mutesaddikâti ves sâimîne ves sâimâti vel hâfızîne furûcehum vel hâfızâti vez zâkirînallâhe kesîran vez zâkirâti eaddallâhu lehum magfiraten ve ecran azîmâ.
  • Ve mâ kâne li mu’minin ve lâ mu’minetin izâ kadallâhu ve resûluhu emran en yekûne lehumul hıyeratu min emrihim, ve men ya’sıllâhe ve resûlehu fe kad dalle dalâlen mubînâ. Ve iz tekûlu lillezî en’amallâhu aleyhi ve en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllâh ve tuhfî fî nefsike mâllâhu mubdîhi ve tahşen nâs, vallâhu ehakku en tahşâhu, fe lemmâ kadâ zeydun minhâ vetaran zevvecnâkehâ likey lâ yekûne alâl mu’minîne haracun fî ezvâci ed’ıyâihim izâ kadav min hunne vetarâ, ve kâne emrullâhi mef’ûlâ.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın