Ana SayfaMucize DualarRad Suresi Düşmanı Perişan Etmek İçin – Faziletleri

Rad Suresi Düşmanı Perişan Etmek İçin – Faziletleri

Rad Suresi düşmanı perişan etmek için etkili bir sure olarak varlık göstermektedir. Kur’an-ı Kerim’de 13. Sure olarak bilinen bu dua 43 ayetten meydana gelmektedir. Ayrıca Mekke’de inen dualar arasında yer almaktadır. Ayrıca 13. Ayette var olan Ra’d kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Oldukça faziletli bir dua olmasının yanı sıra düşmanlardan kurtulmak adına da okunmaktadır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Rad Suresi Fazileti ve Sırları

Rad Suresi Fazileti ve Sırları
Rad Suresi Fazileti ve Sırları

Çok önemli bir süre olan Rad Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 13. sûresidir ve 43 âyettir. Sûre, Peygamber Musa’nın kavmiyle olan mücadelesini ve Allah’ın kudretini, hikmetini ve yaratılış delillerini anlatır. Fazilet açısından, her sure gibi Rad Suresi de kutsal bir metindir ve Müslümanlar için manevi değeri büyüktür. İşte Rad Suresi Fazileti şu şekildedir:

 • Düşmanın kahrı için okunur.
 • Yaramaz çocuğun üzerine okunursa saklinleşir.
 • Çocuk üzerine okunursa cinlerin şerrinden korunur.
 • Semavi afetlerden (sel vb.) korunmak için her gün okunur.

Ra’d Suresi Ne İçin Okunur?

Ra’d Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 13. sûresidir ve Peygamber Musa’nın kavmiyle olan mücadelesini, Allah’ın kudretini ve yaratılış delillerini anlatır. Sûrenin okunması birçok fayda sağlayabilir ve çeşitli amaçlar için tercih edilebilir. İşte Ra’d Suresi’nin bazı okuma amaçları:

 1. İmanı güçlendirmek: Ra’d Suresi, Allah’ın kudretini, hikmetini ve yaratılış delillerini vurgular. Sûrenin okunması, imanı güçlendirebilir ve Allah’ın büyüklüğüne, kudretine ve hikmetine olan inancı pekiştirebilir.
 2. Allah’ın rahmetini anlamak: Ra’d Suresi, Allah’ın rahmetinin sınırsız olduğunu ve tevbe edenleri affedeceğini vurgular. Sûrenin okunması, Allah’ın merhameti ve bağışlayıcılığı hakkında derin bir anlayış geliştirmeye yardımcı olabilir.
 3. Allah’a şükretmek: Sûrenin içinde yer alan ayetler, Allah’ın nimetlerini ve yaratılışındaki mucizeleri anlatır. Ra’d Suresi’nin okunması, Allah’a şükretmeyi ve O’na minnettarlık duygularını artırabilir.
 4. İç huzur ve sükûnet: Ra’d Suresi, Allah’ın kudretine, hikmetine ve yaratılışındaki düzenine vurgu yapar. Bu ayetlerin okunması ve üzerinde tefekkür edilmesi, iç huzur ve sükûnet sağlayabilir.
 5. İlahi hükümleri anlama: Ra’d Suresi, peygamberlerin hayatından örnekler vererek ilahi hükümleri anlatır. Sûrenin okunması, Allah’ın hükümlerine uymayı, doğru yolu bulmayı ve kötülüklerden kaçınmayı amaçlayan bir rehberlik sunabilir. Böylece Ra’d Suresi Ne İçin Okunur? Sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz.

Ra’d Suresi Mucizesi Yaşayanlar

Ra’d Suresi Mucizesi Yaşayanlar oldukça fazladır. Özellikle düşmanı olan kişiler onlardan kurtulmak için bu duayı okumaktadır. Bunun dışında çocuğu yaramaz olan kişiler çocukları içinde okuyabilir. Çünkü çocuğunuzu sakinleştirir ve uslu durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kadir Suresini 41 Defa Okumak yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Ra’d Suresi Okunuşu

Son zamanlarda oldukça merak edilen Ra’d Suresi Okunuşu şu şekildedir. Dilerseniz sizlerde okuyabilirsiniz:

 • 1. Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun
 • 2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
 • 3. Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
 • 4. Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun
 • 5. Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
 • 6. Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
 • 7. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
 • 8. Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar
 • 9. Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal
 • 10. Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
 • 11. Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihı mev val
 • 12. Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal
 • 13. Ve yüsebbihur ra’dü bi hamdihı vel melaiketü min hıyfetih ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah ve hüve şedıdül mihal
 • 14. Lehu da’vetül hakk vellezıne yed’une min dunihı la yestecıbune lehüm bi şey’in illa ke basitı keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
 • 15. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard tav’av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal
 • 16. Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah kul e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef’av ve la darra kul hel yestevil a’ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt ven nur em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel halku aleyhim kulillahü haliku külli şey’iv ve hüvel vahıdül kahhar
 • 17. Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev metaın zebedüm mislüh kezalike yadribüllahül hakka vel batıl fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal
 • 18. Lillezınestecabu li rabbihimül husna vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hısabi ve me’vahüm cehennem ve bi’sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)
 • 19. E fe mey ya’lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a’ma innema yetezekkeru ülül elbab
 • 20. Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel mısak
 • 21. Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab
 • 22. Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
 • 23. Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab
 • 24. Selamün alayküm bima sabertüm fe nı’me usbed dar
 • 25. Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba’di mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil erdı ülaike lehümül la’netü ve lehüm suüd dar
 • 26. Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa meta’
 • 27. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi men enab
 • 28. Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
 • 29. Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab
 • 30. Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab
 • 31. Ve lev enne kur’anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel lillahil emru cemıa e fe lem yey’esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa ve la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karıbem min darihim hatta ye’tiye va’düllah innellahe la yuhlifül mıad
 • 32. Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
 • 33. E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet ve cealu lillahi şüraka’ kul semmuhüm em tünebbiunehu bima la ya’lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl bel züyyine lillezıne keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
 • 34. Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahırati eşaak ve ma lehüm minellahi miv vak
 • 35. Meselül cennetilletı vüıdel müttekun tecrı min tahtihel enhar ükülüha daimüv ve zıllüha tilke ukbellezınettekav ve ukbel kafirınen nar
 • 36. Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba’dah kul innema ümirtü en a’büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed’u ve ileyhi meab
 • 37. Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya ve leinitteba’te ehvaehüm ba’de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak
 • 38. Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh ve ma kane li rasulin ey ye’tiye bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab
 • 39. Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit ve ındehu ümmül kitab
 • 40. Ve im ma nüriyenneke ba’dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab
 • 41. E ve lem yerav enna ne’til erda nenkusuha min atrafiha vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih ve hüve serıul hısab
 • 42. Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil mekru cemıa ya’lemü ma teksibü küllü nefs ve seya’lemül küffaru li men ukbed dar
 • 43. Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab

Rad Suresi Düşmanı Perişan Etmek İçin

Rad Suresi içerisinde göğün yükselmesi konusu işlenmektedir. Göğün ve yerin bitişik olduğu ve sonrasında da ayrıldığı gibi bir konu açığa çıkmaktadır. Ayrıca peygamberlik, öldükten sonra yaşam ve tevhid konuları da yer almaktadır. Bu hususta Rad Suresi anlamını bilmekte de genel olarak fayda olduğu ifade edilen konular arasındadır. Öte yandan Rad Suresi Düşmanı Perişan Etmek İçin de okunmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Vakıa Suresinden Sonra Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Son olarak Rad Suresi düşmanı perişan etmek için yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

“Rad Suresi Düşmanı Perişan Etmek İçin – Faziletleri” üzerine bir yorum

 1. çok teşekkur ederm bu sureyi savş ta snda israil filistin icin okuyoruz rabbim kabul etsin mazluminsanlar olmesin birde guzel kudüs sehri kurtulsun.

  Yanıtla
Yorum yapın