Ana SayfaMucize DualarTembel İnsanın Çalışması İçin Dua

Tembel İnsanın Çalışması İçin Dua

Tembel insanın çalışması için dua edenler genellikle ebeveynler oluyor. Bilhassa Müslümanların tembellik yapmak gibi bir durumunun olmaması gerektiği de biliniyor. Bu minvalde aşağıdaki duaları okuyarak tembel insanın çalışkan hale gelmesi sağlanabiliyor.

  • Summe afevnâ ankum min ba’di zâlike leallekum teşkurûn. Ve iz âteynâ mûsâl kitâbe vel furkâne leallekum tehtedûn. Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihâzikumul icle fe tûbû ilâ bâriikum faktulû enfusekum zâlikum hayrun lekum inde bâriikum fe tâbe aleykum innehu huvet tevvâbur rahîm. Ve iz kultum yâ mûsâ len nu’mine leke hattâ nerallâhe cehreten fe ehazetkumus sâikatu ve entum tenzurûn.
  • Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teşkurûn. Ve zallelnâ aleykumul gamâme ve enzelnâ aleykumul menne ves selvâ kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve mâ zalemûnâ ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn. Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hıttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn. Fe beddelellezîne zalemû kavlen gayrellezî kîle lehum fe enzelnâ alellezîne zalemû riczen mines semâi bimâ kânû yefsukûn.

Tembellik İçin Etkili Dua

Tembellik için etkili dua ile herhangi bir kişinin daha verimli ve çalışkan olmasını sağlamak mümkündür. Bu noktada aşağıdaki iki duayı o kişi için bir suya okuyup üfledikten sonra suyu içirmek yeterli olacaktır.

  • Fe izisteskâ mûsâ li kavmihî fe kulnâdrib bi asâkel hacer fenfeceret minhusnetâ aşrete aynâ, kad alime kullu unâsin meşrebehum kulû veşrebû min rızkıllâhi ve lâ ta’sev fîl ardı mufsidîn. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven nasârâ ves sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr huzû mâ ateynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi leallekum tettekûn.
  • Ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vâhidin fed’u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kıssâiha ve fûmihâ ve adesihâ ve basalihâ, kâle e testebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr, ihbitû mısran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâu bi gadabin minallâh(minallâhi), zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril hak, zâlike bi mâ asav ve kânû ya’tedûn.

Çaresiz Kalınca Okunacak Dualar

Çaresiz kalınca okunacak dualar sayesinde Yüce Allah’a el açmak suretiyle O’ndan yardım istemek mümkündür. Şüphesiz ki O, kullarının sesini her daim duyan ve dualarını kabul eyleyendir. Bu noktada aşağıdaki dualar tercih edilebilir.

  • Summe tevelleytum min ba’di zâlik, fe lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu le kuntum minel hâsirîn. Ve lekad alimtumullezîne’tedev minkum fîs sebti fe kulnâ lehum kûnû kıradeten hâsiîn. Fe cealnâhâ nekâlen li mâ beyne yedeyhâ ve mâ halfehâ ve mev’ızaten lil muttakîn. Ve iz kâle mûsâ li kavmihî innallâhe ye’murukum en tezbehû bakarah, kâlû e tettehızunâ huzuvâ, kâle eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.
  • Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiy, kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikr, avânun beyne zâlik fef’alû mâ tu’merûn. Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ levnuhâ, kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun safrâu, fâkiun levnuhâ tesurrun nâzırîn. Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiye, innel bakara teşâbehe aleynâ, ve innâ in şâallâhu le muhtedûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın