Ana SayfaMucize DualarTers İlişkinin Tövbe Duası – Aman Dikkat!

Ters İlişkinin Tövbe Duası – Aman Dikkat!

Ters ilişkinin tövbe duası inançlı kimselerin kati suretle atlamaması gereken bir durumdur. Zira ters ilişkiye girmek İslam alimleri tarafından da defalarca kez defaatle söylendiği üzere büyük bir günahtır. Bu durumun tövbesi içinse aşağıdaki duayı okumak gereklidir:

  • Kulillâhu yuhyîkum summe yumîtukum summe yecmeukum ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn. Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard, ve yevme tekûmus sâatu yevme izin yahserul mubtılûn. Ve terâ kulle ummetin câsiyeten, kullu ummetin tud’â ilâ kitâbihâ, el yevme tuczevne mâ kuntum ta’melûn. Hâzâ kitâbunâ yentıku aleykum bil hakk, innâ kunnâ nestensihu mâ kuntum ta’melûn. Fe emmâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe yudhıluhum rabbuhum fî rahmetihî, zâlike huvel fevzul mubîn.

Ters İlişki Tövbesi Nasıl Yapılır?

Ters ilişkiye giren ve bundan pişman olduğu için bunun günahından uzak durmak isteyenlerin duası aşağıdaki gibidir. Bu duayı ters ilişkinin ardından en kısa süre içerisinde okumak gereklidir:

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû enfikû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard, ve lâ teyemmemûl habîse minhu tunfikûne ve lestum bi âhızîhı illâ en tugmidû fîh, va’lemû ennallâhe ganiyyun hamîd. Eş şeytânu yeidukumul fakra ve ye’murukumbil fahşâi vallâhu yeidukum magfireten minhuve fadlâ, vallâhu vâsiun alîm.
  • Yu’til hikmete men yeşâu, ve men yu’tel hikmete fe kad ûtiye hayran kesîrâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb. Ve mâ enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallâhe ya’lemuh, ve mâ liz zâlimîne min ensâr. İn tubdûs sadakâti fe niimmâ hiy, ve in tuhfûhâ ve tu’tûhâl fukarâe fe huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiâtikum vallâhu bi mâ ta’melûne habîr.
  • Leyse aleyke hudâhum ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâu, ve mâ tunfikû min hayrin fe li enfusikum, ve mâ tunfikûne illebtigâe vechillâh, ve mâ tunfikû min hayrin yuveffe ileykum ve entum lâ tuzlemûn. Lil fukarâillezîne uhsirû fî sebîlillâhi lâ yestatîûne darben fîl ardı, yahsebuhumul câhilu agniyâe minet teaffuf(teaffufi), ta’rifuhum bi sîmâhum, lâ yes’elûnen nâse ilhâfâ, ve mâ tunfikû min hayrin fe innallâhe bihî alîm.

Ters İlişki Sonrası Tövbe

Ters ilişki sonrası tövbe için birçok dua önerilmektedir. İslam alimlerine sorulan sorular neticesinde Yüce Allah’a aşağıdaki dualarla birlikte el açarak tövbe edilebilir. Her bir duayı gün içerisinde 3’er kez okumak tavsiye edilir. Duaları vakit namazlarının arasında abdestliyken okumak en hayırlısı olacaktır:

  • Zâlikum bi ennekumuttehaztum âyâtillâhi huzuven ve garratkumul hayâtud dunyâ, fel yevme lâ yuhracûne minhâ ve lâ hum yusta’tebûn. Fe lillâhil hamdu rabbis semâvâti ve rabbil ardı rabbil âlemîn. Ve lehul kibriyâu fîs semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm. Kul mâ kuntu bid’an miner rusuli ve mâ edrî mâ yuf’alu bî ve lâ bikum, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye ve mâ ene illâ nezîrun mubîn. Kul e raeytum in kâne min indillâhi ve kefertum bihî ve şehide şâhidun min benî isrâîle alâ mislihî fe âmene vestekbertum innallahe lâ yehdîl kavmez zâlimîn.
  • Ulâike ashâbul cenneti hâlidîne fîhâ, cezâen bimâ kânû ya’melûn. Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn. Ulâikellezîne netekabbelu anhum ahsene mâ amilû ve netecâvezu an seyyiâtihim fî ashâbil cenneti, va’des sıdkıllezî kânû yûadûn.

Kesin Kabul Edilen Tövbe Duaları

Ters ilişkinin tövbe duası sayesinde Allah katında günahlardan arınmak ve tövbe ederek doğru yola giriş yapmak mümkündür. Kesin kabul edildiği ifade edilen ve İslam alimleri tarafından sıkça önerilen tövbe duaları aşağıdaki gibidir:

  • Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.
  • Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Etkili ve Gerçek Tövbe Duası

Etkili ve gerçek tövbe duası sayesinde inançlı kimseler işledikleri bir günahtan ötürü Yüce Allah’a el açarak tövbe edebilmektedir. Şüphesiz ki Allah, yanlış kararlarından dönen ve tövbe eden kimselerin tövbelerini kabul eder. Bu nedenle en etkili ve gerçek tövbe duası aşağıdaki şekilde okunmalıdır:

  • Vellezî kâle li vâlideyhi uffın lekumâ e teidâninî en uhrace ve kad haletil kurûnu min kablî ve humâ yestegîsânillâhe veyleke âmin, inne va’dallâhi hakkun, fe yekûlu mâ hâzâ illâ esâtîrul evvelîn. Ulâikellezîne hakka aleyhimul kavlu fî umemin kad halet min kablihim minel cinni vel insi, innehum kânû hâsirîn. Ve li kullin deracâtun mimmâ amilû, ve li yuveffiyehum a’mâlehum ve hum lâ yuzlemûn. Ve yevme yu’radullezîne keferû alân nâr, ezhebtum tayyibâtikum fî hayâtikumud dunyâ vestemta’tum bihâ fel yevme tuczevne azâbel hûni bi mâ kuntum testekbirûne fîl ardı bi gayril hakkı ve bi mâ kuntum tefsukûn. Vezkur ehâ âd, iz enzere kavmehu bil ahkâfi ve kad haletin nuzuru min beyni yedeyhi ve min halfihî ellâ ta’budû illâllâh, innî ehâfu aleykum azâbe yevmin azîm.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın